RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
OBCHODÓW 70-LECIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W SŁUPSKU

1. Organizatorem obchodów 70-lecia jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku mieszczące się na ul. Mickiewicza 32.

2. Uczestnikiem obchodów jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w obchodach.

3. Obchody będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Istnieje możliwość, zarejestrowania wizerunku osób w niej uczestniczących.

4. Uczestnik biorąc udział w obchodach wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, utrwalonego w trakcie obchodów, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej. Zgoda dotyczy również podmiotów współdziałających z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w zakresie wykonania na jego zlecenie publikacji, prezentacji, materiałów filmowych, oraz innego rodzaju materiałów informacyjnych (w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych w związku z organizacją obchodów 70-lecia.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku mieszczące się na ul. Mickiewicza 32;
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
    kontakt do IOD: iod@radcamielnik.pl;
  3. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informacji w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  5. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  8. wyrażenie zgody na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.